Vedtægter

VEDTÆGER FOR FORENINGEN HYLKE MULTIHUS

§ 1 - Hjemsted

Hylke Multihus er en forening med hjemsted i Hylke, Skanderborg Kommune.


§ 2 - Formål

Formålet er at renovere, udbygge og drive et aktivitetshus i Hylke og herved skabe rammer, der kan styrke foreningslivet, give mulighed for mangfoldige idrætslige og kulturelle aktiviteter, og som kan fungere som et værested for alle aldersgrupper.


§ 3 - Hæftelse og tegning

Bidragsydere har ingen andel i foreningens formue eller overskud, og alene foreningen hæfter i forhold til tredjemand for samtlige gældsforpligtelser med sin formue.

Bidragsydere og medlemmer har således intet ansvar for foreningens forpligtelser.

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, næstformand og kasserer.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes den dog af den samlede bestyrelse.


§ 4 - Medlemskab og valgbarhed

Medlemskab af foreningen har lokale foreninger, klubber og institutioner i lokalområdet samt deres medlemmer.

Endvidere kan som medlemmer optages personer, foreninger eller selskaber, der viser interesse for foreningens arbejde.

Alle medlemmer over 18 år har én stemme på foreningens generalforsamlinger, og alle medlemmer over 18 år er valgbare.


§ 5 - Foreningens anlæg og drift

Hylke Multihus ejes af Skanderborg Kommune og drives af foreningen Hylke Multihus ifølge en driftsaftale med Skanderborg Kommune.

Midlerne til at renovere og udbygge Hylke Multihus søges fremskaffet ved frivillige bidrag, bidrag fra fonde/pulje, kommune, tilskud fra tipsmidlerne, sponsorater, rentefrie lån fra f.eks. DGIs lånefond samt frivillig arbejdskraft.

Midlerne til driften fremskaffes i form af leje- og reklameindtægter, frivillige bidrag og et kommunalt driftstilskud m.m.

Det påhviler bestyrelsen at anvende overskud i overensstemmelse med formålet for foreningen, jvf. § 2. Der kan foretages rimelige henlæggelser til konsolidering.


§ 6 - Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med et varsel af mindst 14 dage ved bekendtgørelse i den lokale ugeavis eller på fælles hjemmeside for Hylke og ved opslag i lokalområdet.

Regnskab, budget og indkomne forslag vil være fremlagt i Multihuset senest 14 dage før.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent samt referent

2. Bestyrelsen aflægger beretning ved formanden

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for indeværende år forelægges

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlem

7. Valg af suppleant

8. Valg af revisorer

9. Eventuelt

Bestyrelsesvalg afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde inden 15. januar. Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges afholdt af enten 3 bestyrelsesmedlemmer eller af 15 medlemmer, når disse fremsætter begrundet begæring herom indeholdende forslag til dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens fremsættelse. I øvrigt følges reglerne for ordinær generalforsamling.


§ 7 - Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 personer, hvoraf 2 personer udpeges af Hylke Ungdoms- og Gymnastikforening, 1 person udpeges af Hylke Bibliotek, 1 person udpeges af Hylke Skole/SFO og 1 person vælges på den ordinære generalforsamling. Udpegede personer sidder i bestyrelsen for 2 år ad gangen. Ved forfald suppleres de af den organisation, de repræsenterer. Det på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlem er på valg hvert år.

Der vælges 1 suppleant, som er på valg hvert år.

Der vælges 2 regnskabskyndige revisorer, som er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Konstitueringen foregår hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen.


§ 8 - Bestyrelsens opgaver

Det er bestyrelsens opgave at forestå foreningens daglige drift, og i den forbindelse er bestyrelsen berettiget til at antage den til enhver tid fornødne arbejdskraft, således at foreningens formål kan opfyldes.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet på baggrund af en dagsorden. Dog mindst 4 gange årligt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Efter behov indkalder bestyrelsen til planlægningsmøder med multihusets brugere. Ligeledes kan mindst 2 af husets brugerorganisationer forlange et brugermøde.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udarbejde et ordensreglement for multihusets benyttelse, og bestyrelsen eller den af bestyrelsen bemyndigede fører tilsyn med reglementets overholdelse.

Bestyrelsen udarbejder årligt inden den 1. november et driftsbudget for det kommende regnskabsår og udøver fornøden budgetkontrol.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal.

Beslutningsdygtighed forudsætter, at mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Bestyrelsesmedlemmer er ikke berettiget til at modtage honorar for deres bestyrelseshverv i foreningen.


§ 9  Regnskab

Regnskabsåret er fra den 01.01 til den 31.12. Regnskabet underskrives af bestyrelsen.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning.


§ 10  Vedtægtsændringer

Beslutning om vedtægtsændringer kan træffes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

På den første kræves mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede personer.

På den anden træffes beslutningen ved almindeligt stemmeflertal.

Vedtægtsændringen skal være bekendtgjort ved varslingen af generalforsamlingen.


§ 11  Opløsning af foreningen

Beslutning om foreningens ophør kan træffes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

På den første kræves mindst ¾ flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede personer.

På den anden træffes beslutningen ved almindeligt stemmeflertal.

Ved ophør og/eller opløsning af foreningen Hylke Multihus overdrages driften af bygningen vederlagsfrit til Skanderborg Kommune.

Multihusets løsøre kan ikke videresælges til 3. mand.

En eventuel likvid formue skal anvendes til almennyttige formål i lokalområdet.

Denne disposition skal godkendes af byrådet i Skanderborg Kommune.

Bestyrelsen kan ikke træde tilbage, før afviklingen af formuen m.v. er afklaret.Vedtægterne er godkendt på stiftende generalforsamling den 6. november 2014.